Swiat Radio 153BD/AS101
cbradio.pl
Rodzaje modulacji (emisje)

Najczciej wykorzystywanym w pamie CB rodzajem modulacji jest modulacja amplitudy (AM). W Polsce okoo 90% urzdze przystosowanych jest do pracy t emisj. Do cznoci lokalnych powinno si wykorzystywa modulacj czstotliwo (FM), ktra jest zalecana przez CEPT. Modulacja FM umoliwia co prawda prowadzenie cznoci o mniejszym zasigu, ale posiada niewtpliw zalet w postaci wywoywania mniejszych (ni w przypadku AM) zakce radiowych i telewizyjnych. Do cznoci dalekiego zasigu wykorzystywana jest modulacja jednowstgowa (SSB), jednak sprzt przystosowany do tego typu modulacji jest duo droszy.