Swiat Radio 153BD/AS101
cbradio.pl
Nawigacja
Antena ?

Najwaniejszym elementem naszej stacji jest antena. Od niej trzeba zacz. Jeli mamy z anten nie pomoe zwikszanie mocy czy zakup radia z najwyszej póki.

Antena do CB musi by anten przeznaczon do tego celu. Nie moe to by antena, której uywamy do odbioru stacji radiowych UKF, Telewizji czy wasnorcznie wykonanej bez wymaganej wiedzy i umiejtnoci. Wasnorczne wykonanie anteny jest bardzo trudne i czasochonne, dlatego te nie bd tego opisywa. Zajm si opisem, czym powinnimy si sugerowa przy zakupie anteny fabrycznej.

Do mobila anteny moemy podzieli na dwie podstawowe grupy: anteny mocowane "na sztywno" i anteny magnesowe. Generalnie anteny magnesowe gorzej si sprawuj, poniewa nie maj kontaktu elektrycznego z mas. Przy wyborze anteny w pierwszej kolejnoci naley zwróci uwag na jej dugo. Tak wanie to powinno by podstawowym kryterium wyboru, dlatego i antena ma tym wiksz sprawno im jej dugo jest bardziej zbliona do poowy fali. I tak adna antena o dugoci promiennika 30 cm renomowanej firmy nie bdzie lepiej pracowa od metrowej anteny nieznanej firmy. Z dugoci naley te uwaa gdy zbyt duga umieszczona na dachu ciarówki moe zaczepi o wiadukt albo, co gorsze o linie tramwajowe. Na rynku anteny przewone s oznaczone jako 1/4 , 1/2 i 5/8. S to dugoci elektryczne - anteny te maj o wiele krótsze wymiary od anten stacjonarnych, poniewa w swojej budowie posiadaj cewk wyduajc, która powoduje, e antena ma dugo np. 1 metra, a dopasowana jest do 5/8 fali. Antena 5/8 przewona w adnym wypadku nie moe si równa z anten stacjonarn. Dugo elektryczna jest ostatnim czynnikiem, jakim powinnimy si sugerowa. Naley zwróci uwag przy wyborze anteny na jej szeroko pasma (moe ten parametr by inaczej ujty). Dotyczy si to równie anten bazowych. Otó mamy podane, i antena pracuje poprawnie (przy SWR oczywicie 1,1) dla czstotliwoci 25-28MHz a okazuje si, e stroi si tylko na 10 kanaach (przykadowo, boomerang). Otó przegldajc wszystkie parametry widzimy, i mamy podane, e szeroko pasma wynosi 100 kHz ( 10 kanaów). I ten wanie parametr powinien by dla nas wany. Aby antena pokrywaa cae pasmo, szeroko pasma powinna wynosi 0,44MHz. Generalnie im szersze tym lepiej. Ogólnie anteny 5/8 pracuj najszerzej.

Bardzo wanym parametrem (jak nie najwaniejszym) jest zysk energetyczny wyraony w dB. Jednak tutaj istnieje moliwo przekama, dlatego opisuj go jako ostatni. Naley take zwróci uwag na jako wykonania, grubo promiennika, uchwyt, w zalenoci gdzie bdziemy j montowa.

Z podstawowych typów anten stacjonarnych rozróniamy 1/4, 1/2 , 5/8 , 6/8. Do anten 1/4 zaliczamy midzy innymi anten GP. Antena ta ma promiennik dugoci 1/4 fali i takie same 4 przeciwwagi umieszczone pod ktem 135 stopni wzgldem promiennika. Antena ta dobrze spisuje si w cznociach lokalnych (brak zakóce stacji DX). Wad jest, e do wsko si stroi. Inn anten 1/4 jest popularna boomerang. Skada si z promiennika o dugoci okoo 3,5 m i krótszej przeciwwagi. Antena ta posiada parametry podobne do GP z tym, e charakteryzuje si kierunkowoci. Dobrze spisuje si zamontowana na balkonie. Antena ta najwiksz ilo energii promieniuje w kierunku wskazywanym przez przeciwwag. Anteny 1/2 s produkowane przez wiele firm. Róni si nieznacznie parametrami. Antena ta ma dugo okoo 5,2 m, nie posiada przeciwwag. Posiada zysk energetyczny wikszy od 1/4 oraz szersze pasmo czstotliwoci. SWR w do znaczcym stopniu zaley od wysokoci nad ziemi. Bardzo dobrze spisuje si w cznociach bezporednich, moliwa jest take czno DX. Zasigi w porównaniu z 1/4 s znacznie wiksze. Anteny 5/8 jak i 6/8 bardzo dobrze spisuj si w cznociach DX. cznoci lokalne s równie znakomite. Charakteryzuj si do dua szerokoci pasma. Dugo promiennika wynosi okoo 6,8m dla 5/8 i 8,2 dla 6/8. Posiada przeciwwagi umieszczone pod ktem 90 stopni wzgldem promiennika. Dugo i ilo przeciwwag jest róna w zalenoci od modelu i producenta. Im wicej i im s dusze tym lepiej.

Istniej take anteny kierunkowe o duych zyskach np. YAGI czy Qubical Quad. Charakteryzuj si duymi rozmiarami oraz trudnoci w montau. Dla pocztkujcych raczej nie s polecane. Odradzam zakupu anten odziowych popularnie zwanych "szturmówkami". Duo lepiej spisuj si anteny mobilowe. Przy wyborze konkretnego modelu warto poczyta recenzje, lub popyta uytkowników (np. na forum;)).

Dla stacji bazowej na pocztek sugerowabym zakup 5/8 lambda.

Kad anten niewane czy stacjonarn czy przewon po montau naley zestroi. Jeeli nie mamy zestrojonej anteny nasze osigi s znacznie gorsze a moe to take spowodowa uszkodzenie stopnia kocowego nadajnika (kocówka mocy). SWR powinien by jak najbardziej zbliony do 1.