Swiat Radio 153BD/AS101
cbradio.pl
Nawigacja
Co to jest SWR?

Stosunek fali padajcej do fali odbitej okrelany jest wspóczynnikiem fali stojcej – WFS , z jzyka ang. Standing Wave Ratio - SWR.
Jeli Impedancja wyjciowa nadajnika Zn i impedancja anteny Za s sobie równe wtedy mówimy e mamy dopasowanie falowe. Caa energia dostarczona jest do anteny a nastpnie wyemitowana w postaci fali elektromagnetycznej. Jeli impedancje te nie s sobie równe powstaje fala stojca (fala odbita), która wraca z powrotem do nadajnika. Powoduje nagrzewanie stopnia kocowego (kocówka mocy) co moe doprowadzi do jego uszkodzenia, oraz powoduje zakócenia w sprzcie RTV. Wspóczynnik fali stojcej w naszym przypadku jest zaleny od impedancji anteny i okrelany jest wzorem :

SWR=Zn/Za lub SWR=Za/Zn dla SWR>1

Impedancja wyjciowa nadajnika CB jest równa 50 Ohm. I tak jeli obciymy nadajnik rezystorem bezindukcyjnym o wartoci 100Ohm SWR wyniesie 2. Analogicznie dla 150Ohm 3, dla 200 Ohm 4... Mona w ten prosty sposób sprawdzi dziaanie reflektometru.
Jeeli SWR wynosi 2 moemy przypuszcza e impedancja anteny jest równa 100 Ohm lub 25 Ohm. Naley równie pamita e impedancja falowa przewodu zasilajcego anten (fidera) musi by równa 50 Ohm.